Wielkie Sprawy Małych Ludzi

Wielkie Sprawy Małych Ludzi

Opis programu

Doceniając rolę i znaczenie edukacji małych dzieci, ważność ich potrzeb w tym zakresie oraz mając wiedzę na temat niskiej świadomości społecznej na temat edukacji elementarnej, zamierzamy przeprowadzić szeroką kampanię informacyjną na temat - Czy znasz potrzeby małych dzieci?, oraz prowadzić zajęcia z dziećmi i ich opiekunami. Opieramy się w tym zakresie się na dotychczas zdobytych przez członków Towarzystwa i pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie doświadczeniach.

Planowany projekt ma na celu zbudowanie dużej grupy ludzi promującej potrzeby małych dzieci, wypracowanie sposobów przekazu informacji oraz upowszechnienie wiedzy na temat potrzeb małych dzieci w środowisku rodziców, nauczycieli i samorządowców Gminy Jastków. Projekt będzie realizowany przez członków Towarzystwa i pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wolontariuszy i psychologa – dotychczasowego konsultanta „Grup Zabawowych.

Dla zintensyfikowania działań informacyjnych zamierzamy wydać ulotki i plakaty informacyjne oraz nagrać krótki film dotyczący zajęć edukacyjnych dla dzieci a także stworzyć zakładkę na stronie internetowej Towarzystwa.

Projekt jest zbieżny z celami zawartymi w dwóch strategiach jakie opracowała i przyjęła do realizacji Gmina Jastków i ma na celu podniesienie wiedzy lokalnej społeczności na temat potrzeb edukacyjnych małych dzieci, przełamania bierności i marazmu w podejmowaniu działań ukierunkowanych na lepszy rozwój dzieci oraz poprawę obiegu informacji w lokalnym, wiejskim środowisku. Celem projektu jest również zachęcenie do współpracy i wykorzystanie potencjału nowych mieszkańców gminy, zamieszkałych w terenach podmiejskich i nie biorących udziału w życiu społecznym miejsca zamieszkania.

© 2018 Wielkie Sprawy Małych Ludzi