Wielkie Sprawy Małych Ludzi

Wielkie Sprawy Małych Ludzi

Posłuchaj

Audycje radiowe nagrane w ramach projektu „Pewny Start”
Pod nazwą “Pewny Start” zrealizowany został wspólny projekt Lubelskiego Domu Medialnego, Fundacji Wschodni Instytut Rozwoju oraz władz samorządowych Powiatu Ryckiego, mający na celu propagowanie wartości jaką niesie edukacja przedszkolna i jej wpływu na rozwój i przyszłość dzieci w wieku 3-5 lat. Projekt był finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Kampania informacyjna realizowana była w wielu powiatach i miejscowościach, spotkanie, miedzy innymi, odbyło się również w Gminie Jastków. Projekt „Pewny Start” miał na celu działania podnoszące świadomość mieszkańców Lubelszczyzny na temat roli i znaczenia edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci. Do uczestnictwa w projekcie zapraszane były władze samorządowe, przedstawiciele placówek oświatowych, rodzice oraz lokalne autorytety i liderzy społeczni. Miało to na celu podkreślenie wagi problemu i zwrócenie uwagi na bardzo niskie wskaźniki upowszechnienia edukacji przedszkolnej w naszym regionie.

W projekcie, obok wielu innych osób, wzięła udział Teresa Kot, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej , mająca ogromne doświadczenie, jako wieloletni reprezentant gminy, we wdrażaniu i realizacji alternatywnych form edukacji na terenie Lubelszczyzny we współpracy z Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie.
Obok wielu spotkań bezpośrednich, przygotowania materiałów i ulotek oraz zakupu wyprawek dla przedszkolaków w ramach Projektu „Pewny Start” zostały nagrane w Radio Lublin audycje na temat potrzeb edukacyjnych dzieci, wyrównywania ich szans oraz możliwości finansowych płynących z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Mając na uwadze realizowany aktualnie przez nasze Towarzystwo projekt „Wielkie Sprawy Małych Ludzi”, którego celem jest również promowanie wczesnej edukacji przedszkolnej, dzięki uprzejmości realizatorów programu „Pewny Start” prezentujemy Państwu wybrane audycje radiowe nagrane w ramach tego programu.

Wszystkich audycji można posłuchać na stronie programu „Pewny Start” - www.pewnystart.com

© 2018 Wielkie Sprawy Małych Ludzi